Projektovanie stavieb a Architektúra
Služby + cena
Architektonický návrh (štúdia):
CENA Architektonického návrhu (štúdie) - RODINNÝ DOM
Stavebná časť
• Situácia
• Pôdorys I.PP (ak I.PP je navrhnuté)
• Pôdorys I.NP
• Pôdorys II.NP (ak II.NP je navrhnuté)
• Pôdorys strechy
• Rez A-A
• Vizualizácia

cena = 250,00 €
CENA Architektonického návrhu (štúdie) - BYTOVÝ DOM
CENA Architektonického návrhu (štúdie) - POLYFUNKČNÝ OBJEKT
CENA Architektonického návrhu (štúdie) - OBČIANSKE STAVBY
cena
podľa veľkosti
a umiestnenia objektu
Projektová dokumentácia:
CENA Projektovej dokumentácie - RODINNÝ DOM (štandardný do 150,00m²)
Stavebná časť
(vychádza zo schváleného architektonického návrhu)
• Technická správa
• Pôdorys základov
• Pôdorys I.PP (ak I.PP je navrhnuté)
• Pôdorys I.NP
• Pôdorys II.NP (ak II.NP je navrhnuté)
• Pôdorys krovu (pôdorys konštrukcie strechy)
• Pôdorys strechy
• Rez A-A
• Pohľady

Statika
• Technická správa:
popis a posúdenie postaviteľnosti objektu
• Statický výpočet:
dokázanie postaviteľnosti objektu

TZB (technické zariadenie budovy)
• Zdravotechnika
• Elektroinštalácia a bleskozvod
• Plynoinštalácia
• Vykurovanie
• Elektrická prípojka NN
• Plynová prípojka
• Prípojka vody
• Prípojka kanalizácie

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

cena = 1200,00 €
Projekt požiarnej ochrany
• Bude dodaný iba v prípade, ak to stavebný
úrad vyžaduje


cena = 65,00 €
Svetlotechnický posudok
• Bude dodaný iba v prípade, ak to stavebný
úrad vyžaduje


cena = 300,00 €
Stavebná časť
• Úprava všetkých výkresov podľa realizačnej statiky
+ výkaz reziva + detaily + tabuľky klampiarske,
strojárske, zámočnícke, exteriér. výplní, podláh
a strešného plášťa

Statika
• Výkresy tvaru, výkresy výstuže, výkaz výstuže

TZB (technické zariadenie budovy)
• Podrobnejšie dopracovanie častí TZB:
Zdravotechnika, Elektroinštalácia a bleskozvod,
Plynoinštalácia a Vykurovanie

REALIZAČNÝ PROJEKT

cena = 1200,00 €
Rozpočet
• Rozpočet je vypracovaný z realizačného projektu
(nie je ho možné vypracovať z projektu pre stavebné
povolenie)


cena = 300,00 €
CENA Spolu - RODINNÝ DOM - (bez projektu požiarnej ochrany a svetlotech. posudku) = 2700,00 €
CENA Projektovej dokumentácie - BYTOVÝ DOM
CENA Projektovej dokumentácie - POLYFUNKČNÝ OBJEKT
CENA Projektovej dokumentácie - OBČIANSKE STAVBY
cena
podľa veľkosti
a umiestnenia objektu
Projekt zateplenia:
CENA Projektu zateplenia - BYTOVÝ DOM
Zameranie jestvujúcej stavby
v prípade dodania pôvodnej projekt. dok. cena = 0,00 €

cena = 200,00 €
Stavebná časť
• Technická správa
• Situácia
• Pôdorys I.PP (ak I.PP je navrhnuté)
• Pôdorys I.NP
• Pôdorys II.NP (ak II.NP je navrhnuté)
• Pôdorys strechy
• Rez A-A
• Pohľady
• Detail zateplenia obvodovej steny
• Detail zateplenia strešného plášťa
• Detail zateplenia podlahy
• Detail zateplenia okien


cena = 500,00 €
Tepelnotechnický posudok
• Projektové energetické hodnotenie objektu

cena = 600,00 €
Bleskozvod
pri zateplovaní bude starý bleskozvod odstránený

cena = 200,00 €
Statika
statické posúdenie zateplenia
- kotvy (množstvo a veľkosť)

cena = 200,00 €
Projekt požiarnej ochrany
projekt je potrebný pre stavebný úrad

cena = 300,00 €
Rozpočet


cena = 200,00 €
CENA Spolu - BYTOVÝ DOM = 2200,00 €
CENA Projektu zateplenia - RODINNÝ DOM
CENA Projektu zateplenia - POLYFUNKČNÝ OBJEKT
CENA Projektu zateplenia - OBČIANSKE STAVBY
cena
podľa veľkosti
a umiestnenia objektu
Zakreslenie skutkového stavu:
CENA Zakreslenia skutkového stavu - RODINNÝ DOM

cena = 200,00 €
CENA Zakreslenia skutkového stavu - BYTOVÝ DOM
CENA Zakreslenia skutkového stavu - POLYFUNKČNÝ OBJEKT
CENA Zakreslenia skutkového stavu - OBČIANSKE STAVBY
cena
podľa veľkosti
a umiestnenia objektu
Energetická certifikácia budov:
CENA Energetickej certifikácie budov - RODINNÝ DOM

cena = 160,00 €
CENA Energetickej certifikácie budov - BYTOVÝ DOM
CENA Energetickej certifikácie budov - POLYFUNKČNÝ OBJEKT
CENA Energetickej certifikácie budov - OBČIANSKE STAVBY
cena
podľa veľkosti
a umiestnenia objektu
Poradenská činnosť:
CENA Poradenskej činnosti - RODINNÝ DOM

zadarmo